En cumprimento do establecido na Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999 do 13 de decembro, informámoslle que os datos persoais que nos puidese facilitar durante a navegación polo noso Sitio web (no momento de cumprimentar o noso formulario de contacto ou ao enviarnos un correo electrónico), estes pasarán a forman parte dos ficheiros titularidade de EVELB TÉCNICAS E SISTEMAS que foron debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de datos e cuxas finalidades son:

Xestionar a súa solicitude, así como a realización de actividades comerciais, promocionais e/ou publicitarias ou enviarlle información que consideremos do seu interese. Neste sentido, o usuario CONSENTE que os datos persoais achegados a través do sitio web www.emerxia.gal, sexan incorporados aos ficheiros de titularidade de EVELB TÉCNICAS E SISTEMAS e para o envío de información comercial a través de internet, sms, fax ou calquera outro medio.

EVELB TÉCNICAS E SISTEMAS comprométese ao cumprimento do deber de segredo tratando os datos de forma confidencial e exclusivamente coa finalidade de informar o público en xeral e promocionar as súas actividades respecto dos datos de carácter persoal que puidese facilitarnos e a cumprir co deber de establecer as medidas de seguridade apropiadas para evitar a súa perda e todo acceso non autorizado.

En caso de querer exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, pode facelo enviando unha solicitude por escrito a EVELB TÉCNICAS E SISTEMAS ou a través de correo electrónico a EVELB@EVELB.ES xunto con DNI ou outra proba válida en dereito.

EVELB TÉCNICAS E SISTEMAS cancelará, borrará e/ou bloqueará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación en materia de protección de datos.

Así mesmo, EVELB TÉCNICAS E SISTEMAS comprométese na utilización dos datos incluídos no ficheiro, a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do ficheiro, así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e adaptar todas as medidas de seguridade para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado aos datos persoais, tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía, de acordo co establecido no Regulamento de Medidas de Seguridade 1720/2007 do 21 de decembro. Con todo, o anterior, as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables e poden existir filtracións por actuacións dolosas de terceiros.

FORMULARIO

A utilización de certos servizos ou solicitudes a EVELB TÉCNICAS E SISTEMAS estarán condicionadas ao previo enchemento do correspondente formulario. Toda a información que facilite o Usuario a través dos formularios do Sitio web www.emerxia.gal para os efectos anteriores ou calquera outros deberá ser veraz. A estes efectos, o Usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique e manterá actualizada a información facilitada, sendo responsable da información falsa ou inexacta que realice e dos prexuízos que cause a EVELB TÉCNICAS E SISTEMAS.

Los campos señalados con asterisco en el formulario son obligatorios por lo que en caso de que el Usuario no facilite los datos correspondientes, EVELB TÉCNICAS Y SISTEMAS podrá denegar el correspondiente servicio.

MENORES

Os menores de idade non poderán usar os servizos dispoñibles a través do Sitio web sen a previa autorización dos seus pais, titores ou representantes legais, quen serán os únicos responsables de todos os actos realizados a través do Sitio web polos menores ao seu cargo, incluíndo o enchemento dos formularios cos datos persoais de devanditos menores e a marcación, no seu caso, das casas que os acompañan. Neste sentido, e na medida en que a EVELB TÉCNICAS E SISTEMAS non ten capacidade para controlar se os usuarios son ou non menores de idade, advírtese de que deberán ser os pais e titores quen habiliten os mecanismos necesarios para evitar que os menores accedan ao Sitio web e/ou faciliten datos de carácter persoal sen a súa supervisión, non admitindo a EVELB TÉCNICAS E SISTEMAS responsabilidade algunha respecto diso.

ACTUALIZACIÓN

É posible que se actualice esta Política de Privacidade; por iso é necesario que revises esta política periodicamente, e se é posible cada vez que accedas ao Sitio web co obxectivo de estar adecuadamente informado sobre o tipo de información recompilada e o seu tratamento. Podes atopar a Política de Privacidade no pé do Sitio web, xunto co Aviso Legal e a Política de Cookies.

USO DE DATOS POR PARTE DO CONCELLO

O Concello ao cal se lle rexistra a incidencia poderá ter acceso a todos os datos introducidos no formulario polo que unha vez realiza o envío da información e acepta os termos de privacidade, os seus datos serán visibles polo concello para poder realizar consultas pertinentes relacionadas coa xestión da incidencia.

En caso de querer exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, pode facelo enviando unha solicitude por escrito a EVELB TÉCNICAS E SISTEMAS ou a través de correo electrónico a EVELB@EVELB.ES xunto con DNI ou outra proba válida en dereito